Code pensioenfondsen

Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door de werkgever en werknemers overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de Code Pensioenfondsen die de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid in 2013 hebben vastgesteld en die op 1 juli 2014 inwerking is getreden en zal deze code naleven. In het Jaarverslag staat hoe het pensioenfonds invulling geeft aan deze Code Pensioenfondsen.