Veelgestelde vragen

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, stellen we deze overzichten elk jaar beschikbaar op Mijn pensioen, bij Mijn archief.

Als u een bevestiging van het pensioenfonds heeft ontvangen over de pensioenverevening, dan vindt u het verevende ouderdomspensioen voor uw ex-partner niet terug op uw pensioenoverzicht. Het verevende ouderdomspensioen voor uw ex-partner wordt niet op het pensioenoverzicht vermeld.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

Aan de slag

U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht van uw pensioenfonds. Bekijk dit overzicht goed, het gaat immers om uw inkomen voor later. Daarnaast ontvangt u binnen 3 maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling, uitgebreide informatie over uw pensioenregeling. Als u meer informatie wilt hebben dan kunt u contact opnemen met het pensioenfonds.

Nee, uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en woont u niet in Nederland, dan moet u uw partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds. Dit geldt ook als u samenwonend bent én een samenlevingscontract heeft. U komt dan in aanmerking voor partnerpensioen, maar uw partner moet wel aangemeld zijn.

Als u ergens in dienst treedt dan is het belangrijk dat u weet hoeveel pensioen u opbouwt. En of dat later genoeg is voor u. U kunt ook bekijken of het verstandig is om uw pensioen van uw vorige werkgever mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht.

Andere baan

Overweegt u om uw pensioen mee te nemen? Vraag dan een opgave aan bij uw huidige pensioenfonds via het formulier Waardeoverdracht. U krijgt deze opgave binnen enkele maanden. Op basis van de opgave besluit u of u uw pensioen meeneemt. Het is verstandig om samen met een financieel adviseur uw besluit te nemen of u akkoord gaat met de waardeoverdracht.

U ontvangt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders pensioen. In sommige gevallen is pensioen meenemen aantrekkelijk. In andere gevallen is het juist onverstandig om uw pensioen mee te nemen. Vraag hiervoor advies bij een financieel adviseur.

Eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. U kunt uw pensioen laten staan bij ons pensioenfonds of meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling, stellen we deze overzichten elk jaar beschikbaar op Mijn Pensioen, bij Mijn archief. Indien u uw opgebouwde pensioen wilt meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder kunt u een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Arbeidsongeschiktheid

Als u volledig arbeidsongeschikt wordt en een WIA- of WAO uitkering ontvangt, dan eindigt op het moment dat u een WIA- of WAO-uitkering ontvangt de normale opbouw van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Om pensioenverlies te voorkomen, wordt in plaats daarvan de opbouw van deze pensioenen voortgezet en wordt u vrijgesteld van premiebetaling.

Als de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, dan kunnen op het moment dat hij een WIA- of WAO-uitkering ontvangt twee situaties worden onderscheiden:

- De deelnemer behoudt een dienstbetrekking bij de werkgever
De verdere pensioenopbouw wordt gesplitst in twee delen. Voor het deel dat de deelnemer een dienstbetrekking bij de werkgever behoudt, wordt ook de opbouw van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voortgezet. Om pensioenverlies te voorkomen, wordt voor het arbeidsongeschikte deel de opbouw van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voortgezet door het pensioenfonds.

- De deelnemer beëindigt zijn dienstbetrekking met de werkgever
In het geval dat de deelnemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en de dienstbetrekking met de werkgever wordt beëindigd, wordt om pensioenverlies te voorkomen voor het arbeidsongeschikte deel de opbouw van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voortgezet.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geeft dit aan het pensioenfonds door. Het is verstandig als u dat ook zelf doet. Zodra er iets verandert in de mate van uw arbeidsongeschiktheid, geeft u dit dan direct door aan het pensioenfonds.

Echtscheiding

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van uw opgebouwde ouderdomspensioen als u met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. U kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Uw partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als u samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.

U en uw ex-partner vragen allebei pensioenverevening aan bij de pensioenuitvoerders. U doet dat bij uw pensioenfonds en uw ex-partner bij zijn/haar pensioenfonds. Het pensioenfonds gaat vervolgens het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verdelen. Als u met pensioen gaat, zal uw ex-partner het verevend ouderdomspensioen dan via het pensioenfonds ontvangen.

Kinderen

Nee, wij ontvangen automatisch bericht van uw gemeente. Tenzij u in het buitenland woont, dan ontvangen wij geen bericht van de gemeente en dient u zelf uw kinderen aan te melden bij het pensioenfonds.

Overlijden

Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan uw partner.

Het wezenpensioen gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u komt te overlijden. Voor een kind dat wordt geboren binnen 307 dagen na uw overlijden gaat het wezenpensioen in op de eerste dag van de maand waarin uw kind wordt geboren.

Het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin het kind de 18-jarige leeftijd bereikt, of uiterlijk tot en met de laatste dag van de maand waarin uw kind de leeftijd van 27 jaar bereikt indien en zolang het studerend is in de zin van de Wet studiefinanciering 2000 of het arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en daarvoor een uitkering krijgen krachtens deze wet dan wel tot de dag waarop het kind voordien overlijdt. Bij arbeidsongeschikte kinderen zonder Wajong-uitkering neemt het bestuur een besluit over toekenning van wezenpensioen na de 18-jarige leeftijd. Dit gebeurt aan de hand van de op verzoek door het UWV afgegeven Beoordeling arbeidsvermogen, waarbij in beginsel sprake moet zijn van een beperking van het arbeidsvermogen van ten minste 45%.

Ja, u kunt uw partnerpensioen op uw pensioendatum geheel of gedeeltelijk uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Uw partner moet het hier mee eens zijn en het aanvraagformulier mede ondertekenen.

Via de gemeente worden wij geïnformeerd over uw overlijden (indien u in Nederland woont). Na uw overlijden schrijven wij uw kinderen automatisch aan. Wij vragen dan enkele gegevens op zodat wij het wezenpensioen kunnen uitkeren.

Via de gemeente worden wij geïnformeerd over uw overlijden (indien u in Nederland woont). Na uw overlijden schrijven wij uw partner automatisch aan. Wij vragen dan enkele gegevens op zodat wij het partnerpensioen kunnen uitkeren. Voorwaarde is wel dat uw partner bij ons pensioenfonds bekend is. Woont u in het buitenland of woont u samen (en u heeft een samenlevingscontract) en is uw partner niet bij ons aangemeld dan ontvangt uw partner geen partnerpensioen.

Pensioen ontvangen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. In sommige gevallen betaalt u geen belasting over uw pensioen. U kunt dit navragen bij de Sociale Verzekeringsbank, of kijk op de website SVB.nl

Over het algemeen houdt de Sociale Verzekeringsbank rekening met de heffingskorting (op uw AOW). Als u dat niet wilt dan kan het pensioenfonds de heffingskorting toepassen. U moet dat dan zelf aangeven bij het pensioenfonds.

Pensioen opbouwen

Nee, in de basis pensioenregeling kunt u niet meer pensioen opbouwen. Er is wettelijk bepaald hoeveel pensioen u mag opbouwen. U kunt eventueel wel meer pensioen opbouwen in een individuele verzekering. Een financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Omdat u ook al een AOW van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat u over uw gehele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de franchise genoemd.

Pensioen van de overheid

De hoogte van het AOW-pensioen is afhankelijk van uw gezinssituatie. Alleenstaanden ontvangen meer AOW dan samenwonenden. Wilt u het exacte bedrag voor dit jaar weten? Kijk dan voor de AOW-bedragen op SVB.nl.

Uw partner kan recht hebben op een ANW-uitkering. Er zijn voorwaarden waar uw partner aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ANW-uitkering. Het is mogelijk dat uw partner geen recht heeft op een ANW-uitkering of niet de volledige ANW-uitkering ontvangt. Meer informatie over de ANW-uitkering vindt u op www.svb.nl.

Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. In 2020 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Kijk hier voor meer informatie over AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl

Pensioen vanuit uw werk

Ja, als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt dan bent u automatisch verzekerd. Als u woonachtig bent in het buitenland of ongehuwd samenwoont (met een samenlevingscontract), dan moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds. Meldt u uw partner niet aan, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Nee, uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en woont u niet in Nederland, dan moet u uw partner zelf aanmelden bij het pensioenfonds. Dit geldt ook als u samenwonend bent én een samenlevingscontract heeft. U komt dan in aanmerking voor partnerpensioen, maar uw partner moet wel aangemeld zijn.

Trouwen en of samenwonen

U moet uw partner alleen aanmelden als u ongehuwd samenwoont en uw partner voldoet aan de eisen die in het pensioenreglement worden gesteld. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan ontvangen wij hierover automatisch bericht van uw gemeente. Bent u woonachtig in het buitenland, dan dient u uw partner wel aan te melden als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. U meldt uw partner aan door contact op te nemen met het pensioenfonds.

Verhoging van pensioen

Omdat uw pensioen anders niet mee groeit met de prijzen. Daardoor verliest het pensioen dat u uitgekeerd krijgt aan koopkracht en zou u in de toekomst minder kunnen kopen dan nu.

Dan is uw pensioen in dat jaar niet verhoogd. Als u meerdere jaren geen verhoging krijgt dan tast dat mogelijk uw koopkracht aan.

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks of uw pensioen verhoogd wordt. Dit besluit is onder meer afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Nieuw adres

Nee, wij ontvangen uw nieuwe adresgegevens in Nederland automatisch via uw gemeente. Als u naar of binnen het buitenland verhuist dan dient u de adresgegevens wel zelf door te geven.

Werkloosheid

Nee, dat is niet mogelijk. Er zijn andere mogelijkheden om een ontslagvergoeding te gebruiken voor uw oude dag. Vraag een financieel adviseur om meer informatie hierover.

Zelf sparen

Bij het pensioenfonds is er geen mogelijkheid om bij te sparen.