Privacy

Stichting Pensioenfonds Avery Dennison gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De volgende persoonsgegevens worden door het pensioenfonds verwerkt:

 • - Personalia (zoals naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit).
 • - Contact gegevens (zoals bankrekening-, burgerservice- en telefoonnummer, adres of e-mailadres).
 • - Salaris- en dienstverbandgegevens (zoals hoogte salaris, eventuele andere pensioengevende componenten, duur dienstverband, deeltijdfactor).
 • - Pensioengegevens (zoals hoogte van de pensioenaanspraken, eventuele (ex) partner en kinderen in verband met nabestaandenpensioen).
 • - Interactie gegevens (cookies, zie ook onze cookie statement).

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens (rechtsgrond en doel)?
Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat wij invulling kunnen geven aan de op ons rustende (wettelijke) verplichting om uw pensioen goed te regelen.

Om de dienstverlening goed te kunnen uitvoeren verwerken wij uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

 • - Het zorgvuldig en juist berekenen van de hoogte van de pensioenaanspraken.
 • - Het berekenen en innen van de premies.
 • - Het tijdig en correct informeren van de deelnemers.
 • - Het correct uitbetalen van uw pensioenuitkering.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?
Wij ontvangen persoonsgegevens die we nodig hebben onder andere van:

 • - U of uw wettelijk vertegenwoordiger.
 • - Uw werkgever.
 • - Basisregistratie Personen.
 • - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
 • - Deurwaarders en andere gerechtigde instanties.
 • - Centraal Administratie Kantoor (CAK).
 • - Vorige pensioenuitvoerders.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Het pensioenfonds kan persoonsgegevens verstrekken aan:

 • - Stichting Pensioenregister (Mijnpensioenoverzicht.nl).
 • - Belastingdienst, CAK, Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • - Sociale Verzekeringsbank, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.
 • - verzekeraars, de externe accountant, de externe actuaris, de bank.
 • - bewindvoerders en gemeenten.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens, maakt het pensioenfonds afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Voor het overige worden persoonsgegevens door het pensioenfonds niet verstrekt aan derden, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u het pensioenfonds daartoe schriftelijk toestemming verleent.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U kunt bij het pensioenfonds opvragen welke gegevens er over u zijn verzameld. U ontvangt dan een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u vragen om correctie of aanvulling. Daarnaast kunt u het pensioenfonds vragen om uw gegevens te verwijderen wanneer u van mening bent dat deze onterecht (nog) in de administratie opgenomen zijn. U kunt uw persoonsgegevens (voor een deel) niet laten verwerken. En u kunt het pensioenfonds vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. Het pensioenfonds bericht u binnen vier weken na ontvangst van een verzoek of daaraan is voldaan, waarbij een eventuele (gedeeltelijke) afwijzing zal worden gemotiveerd. U vindt de contactgegevens bij Contact.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij voor een langere periode omdat de wet ons daartoe verplicht of omdat bijvoorbeeld uw partner en/of kinderen een nabestaandenpensioen van ons ontvangen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het pensioenfonds beveiligt persoonsgegevens op een passende wijze tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik. Er zijn de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten het pensioenfonds worden ingezien.

Zo hebben wij afspraken gemaakt met Achmea Pensioenservices over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Achmea Pensioenservices verwerkt namelijk uw persoonsgegevens namens het pensioenfonds. Daarnaast is afgesproken hoe Achmea Pensioenservices de werkzaamheden voor ons pensioenfonds moet uitvoeren. Deze afspraken staan vastgelegd in een overeenkomst.

Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand op uw computer dat onthoudt wat u op onze website doet. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om onze website te laten werken en te verbeteren. Meer informatie leest u in de cookieverklaring.

U kunt een klacht indienen als u het niet met ons eens bent
U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij ons of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring
We kunnen deze privacyverklaring wijzigen en raden u aan deze pagina zo nu en dan te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Contact
Wij helpen u graag. Neem contact met ons op:

 • - als u vragen heeft over deze privacyverklaring.
 • - als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • - als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen.

U bereikt ons via e-mail of telefoonnummer: 013 462 12 32.
Postadres: Postbus 90170, 5000 LM Tilburg

U kunt ook contact opnemen met onze Privacy Officer, de heer Michael Defares via e-mailadres: michael.defares@eu.averydennison.com of telefoonnummers: 085 000 20 56 of mobiel 06 51 48 78 61.