Bestuur

Het pensioenfonds wordt aangestuurd door een paritair bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het pensioenfonds en het uitvoeren van de pensioenregeling, waaronder uitkeren van pensioenen aan pensioengerechtigden.

Samenstelling
Het bestuur van het fonds bestaat uit 6 leden. De helft van de bestuursleden wordt benoemd door de directie, 2 leden worden gekozen door de deelnemers uit de (gewezen) deelnemers en 1 bestuurslid wordt gekozen door de pensioengerechtigden. De leden die door de directie worden benoemd hebben voor onbepaalde tijd zitting in het bestuur. Hun bestuurslidmaatschap kan te allen tijde door de werkgever worden beëindigd. Van de bestuursleden namens de deelnemers en pensioengerechtigden treedt het gekozen lid na 3 jaar af. Maar het aftredende bestuurslid kan zich direct weer herkiesbaar stellen.

Het bestuur per 19 augustus 2023

Leden benoemd door de werkgever Leden namens de deelnemers Leden namens de pensioengerechtigden
H.N. van Gijn (voorzitter) S. van de Bor B. Ewalds
E. Voskuilen E. Megchelse  
R.J. Tolk (secretaris)