Financiƫle situatie

De hoogte van de dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van ons pensioenfonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft (de bezittingen van het pensioenfonds) en de pensioenen die het nu en in de toekomst moet uitkeren (de verplichtingen van het pensioenfonds). Is de dekkingsgraad hoger dan 100%, dan heeft een pensioenfonds een buffer. En als de buffer groot genoeg is, dan mag een pensioenfonds overgaan tot het verlenen van (gedeeltelijke) toeslagen op de pensioenen. Maar is de dekkingsgraad te laag, dan moet een pensioenfonds maatregelen nemen om de dekkingsgraad te herstellen. In het uiterste geval moeten de pensioenen zelfs worden verlaagd.

Net als andere pensioenfondsen in Nederland hebben wij de laatste jaren last gehad van de dalende rente. Want hierdoor is de waarde van onze pensioenverplichtingen gestegen. Toch is onze dekkingsgraad hoger dan 100%. Dit is in belangrijke mate te verklaren doordat ons pensioenfonds het neerwaartse renterisico voor 75% afdekt. Hierdoor is ons pensioenfonds minder gevoelig voor een dalende rente. Onze dekkingsgraad is relatief goed, zeker in vergelijking met veel andere Nederlandse pensioenfondsen. We hebben ook weer een gedeeltelijke toeslag op de pensioenen kunnen verlenen.

De wet bepaalt dat een (gedeeltelijke) verhoging van de pensioenen alleen mogelijk is als onze beleidsdekkingsgraad minimaal 110% is. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse dekkingsgraden. Het bestuur van ons pensioenfonds beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend. In december neemt het bestuur een nieuw toeslagbesluit, op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind oktober.