Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid
Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, als het nodig is, het beleid aan. In de verklaring beleggingsbeginselen vindt u meer informatie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Verantwoording
Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
Onderdeel van het beleggingsbeleid is het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen, waarin het pensioenfonds aandelen heeft. Het stemmen tijdens deze aandeelhoudersvergaderingen heeft het pensioenfonds uitbesteed aan de vermogensbeheerders. Het bestuur ziet erop toe dat het stembeleid van de vermogensbeheerders gebeurt op grond van internationaal geaccepteerde principes. Het bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijke voor het beheer van het vermogen.

Uitvoering beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door diverse vermogensbeheerders. Meer hierover kunt u lezen in het meest recente jaarverslag van het fonds.

Verklaring beleggingsbeginselen
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Avery Dennison stelde de inhoud vast van de verklaring beleggingsbeginselen. Het afgeven van deze verklaring is verplicht voor pensioenfondsen vanwege de Europese Pensioenfondsenrichtlijn. Hiermee legt het pensioenfonds verantwoording af over het beleggingsbeleid aan de werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden.