Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid
Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, als het nodig is, het beleid aan. In de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf) vindt u meer informatie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
In het beleggingsbeleid houdt het bestuur rekening met de maatschappelijke rol die het pensioenfonds heeft als belegger. Meer hierover kunt u lezen in het Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (pdf).

SFDR
Vanaf 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan een nieuwe Europese verordening met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen. Meer informatie hierover vindt u in dit document over de SFDR (pdf).

Verantwoording
Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid. Ook heeft het pensioenfonds het Internationaal Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant voor pensioenfondsen ondertekend. Meer over de voortgang van implementatie van de convenantseisen in 2021 leest u in onze IMVB-jaarrapportage (pdf).

Uitvoering beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door diverse vermogensbeheerders. Meer hierover kunt u lezen in het meest recente jaarverslag van het fonds.

Verklaring beleggingsbeginselen
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Avery Dennison stelde de inhoud vast van de Verklaring beleggingsbeginselen (pdf). Het afgeven van deze verklaring is verplicht voor pensioenfondsen vanwege de Europese Pensioenfondsenrichtlijn. Hiermee legt het pensioenfonds verantwoording af over het beleggingsbeleid aan de werknemers, oud-werknemers en pensioengerechtigden.